A Szentesi Paradicsom Kft. honlapján lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Van azonban olyan funkció (pl. online e-mail küldés, hírlevél), mely igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet. A Szentesi Paradicsom Kft. a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. A megadott adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni.
A Szentesi Paradicsom Kft. és honlapjainak üzemeltetője az általa tárolt személyes adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelen hozzáféréstől.
A Szentesi Paradicsom Kft. a regisztrációkor megadott, vagy az egyéb felhasználói adatokat kizárólag statisztikai célból dolgozza fel, a statisztikai adatokat pedig egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hoz nyilvánosságra. A Szentesi Paradicsom Kft. honlapjainak látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. A Szentesi Paradicsom Kft. ezeket kizárólag honlappal kapcsolatos elemzésre, és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Sem A Szentesi Paradicsom Kft. sem a honlap üzemeltetője azonban semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért.

A www.szentesiparadicsom.hu honlap üzemeltetője megtett minden intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges. A honlap üzemeltetője megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédjük. Az Ön internet-böngészője és a mi internet-rendszerünk közti adatáramlás biztonságáról a Secure Socket Layer (SSL) titkosító-rendszer gondoskodik.

A Szentesi Paradicsom Kft. honlapján regisztrált magán, ill. jogi személy egyidejűleg minden további nyilatkozata nélkül belegyezését adja, illetve kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy A Szentesi Paradicsom Kft. (székhely: 6600 Szentes, Apponyi tér 12.) személyes adatait a nyilvántartsa, statisztikai, célokra felhasználja és tárolja.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
A jogosult bármikor kérheti, hogy adatait A Szentesi Paradicsom Kft. a nyilvántartásából törölje, és azokat a továbbiakban nyilvántartás, célra fel nem használhatja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
A Szentesi Paradicsom Kft. kijelenti, hogy az adatkezelés megfelel a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

A honlapon megjelent esetleges kép-, szöveghibákért felelősséget nem vállalunk.

A honlapon megjelenített információkat a portál üzemeltetője kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.